x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Jakiego rodzaju prace będą prowadzone podczas budowy?

W ramach procesu inwestycyjnego będziemy realizowali cały szereg działań, zarówno formalno-prawnych, jak i operacyjnych, zmierzających do budowy stacji. Są to m.in. prace projektowe, inwentaryzacja środowiskowa oraz przygotowanie raportu o uwarunkowaniach środowiskowych, prace geologiczne, archeologiczne i administracyjne w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, w tym Pozwolenia na Budowę. Istotną kwestią jest także pozyskanie prawa do dysponowania gruntem pod budowę stacji. Następnym etapem będą zakup i dostawa niezbędnych do realizacji inwestycji urządzeń, aparatury i materiałów, a po nim prace budowlane. Zwieńczeniem tych wszystkich działań jest zawsze wykonanie testów, sprawdzających czy stacja działa prawidłowo, zakończone uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie.

Czy prace budowlane będą uciążliwe dla mieszkańców?

Uciążliwością może być okresowy hałas związany m.in. z użyciem sprzętu niezbędnego do realizacji prac, przejazdem samochodów ciężarowych przez gminę do miejsca docelowego, przewozem elementów stacji itp. Inwestycja jest jednak realizowana tak, aby wszelkie niedogodności dla mieszkańców minimalizować. Prace prowadzone są w dni robocze, w standardowych godzinach, aby nie zakłócać spokoju poza godzinami pracy. Za ewentualne straty powstałe w trakcie prowadzonych działań oraz związane z ruchem ciężkiego sprzętu, będą wypłacane właścicielom stosowne odszkodowania.

Czy inwestycja będzie realizowana etapami?

Etap 1: Realizacja spraw formalno-prawnych, obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej, planistycznej oraz środowiskowej, pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do budowy stacji, uzyskanie wszystkich pozwoleń, w tym Pozwolenia na Budowę.

Etap 2: Realizacja prac budowlano – montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Co będzie z drogami, które zostaną zniszczone w czasie realizacji prac?

Po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany przywrócić drogę do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

W jaki sposób pozyskujemy grunt pod budowę stacji?

Pełnomocnicy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (PSE) przeprowadzą indywidualne rozmowy z właścicielami nieruchomości niezbędnych do budowy stacji. Dla każdej nieruchomości sporządzony zostanie operat szacunkowy przez uprawionego i niezależnego rzeczoznawcę majątkowego. W dokumencie tym znajdą się m.in. informacje o tym, które grunty objęto wyceną, w jaki sposób dokonano wyceny oraz określona zostanie wartość rynkowa gruntu. Po przeprowadzeniu rokowań z właścicielami, PSE dokonają zakupu niezbędnych nieruchomości.

Czy stację elektroenergetyczną można zwiedzać?

Stacja elektroenergetyczna jest elementem infrastruktury krytycznej o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Z tego powodu jest monitorowana, a niepowołane do tego osoby nie mogą wejść na jej teren. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest wejście na stację, po wcześniejszym uzyskaniu specjalnego pozwolenia wydawanego przez PSE.

W czasie przebywania na terenie stacji, należy pamiętać, że nie można dotykać urządzeń infrastruktury stacyjnej.

Czy podczas realizacji tej inwestycji będą przerwy w dostawach prądu?

Planowane prace budowlane nie będą powodowały przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a więc do gospodarstw domowych należących do okolicznych mieszkańców, do zakładów przemysłowych czy instytucji publicznych, takich jak np. szpitale czy szkoły.